Beleid en documenten

Omdat het klimaat verandert, moeten we mee veranderen. Daarnaast is het nodig dat we onomkeerbare klimaatverandering proberen te voorkomen. Bijvoorbeeld door onze CO2 uitstoot te minimaliseren. Beide aspecten komen terug in ons klimaatbeleid. 

Samen werken we aan onze leefomgeving. Een leefomgeving die toekomstbestendig en gezond is. Ook de gemeente neemt daarin haar rol. Met duurzame keuzes en verantwoorde uitgaven, kan de gemeente een positieve invloed uitoefenen. Ook heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.

Klimaatakkoord Parijs

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. En om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten. Deze maatregelen om de wereldwijde stijging van de temperatuur te beperken, staan in het Klimaatakkoord van Parijs.

Uit dit Klimaatakkoord, volgen de Nederlandse Klimaatdoelen. Om deze doelen te behalen, krijgen gemeenten opdrachten vanuit het Rijk. Onze gemeente heeft deze opdrachten onderverdeeld in vijf klimaatpijlers.

  • Energietransitie
  • Circulaire Economie
  • Klimaatadaptatie
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzame bedrijfsvoering

De BUCH

Omdat klimaatonderwerpen breder zijn dan de gemeentegrenzen, trekt gemeente Heiloo samen op met buurgemeenten Castricum, Uitgeest en Bergen in werkorganisatie BUCH. Samen hebben we een Ambitiedocument Klimaat opgesteld. Hieruit is het gezamenlijke programma Klimaat voortgekomen.

Voor sommige onderwerpen werken we ook nog samen met regio Alkmaar of met de provincie.

IPCC rapporten

Het Klimaatpanel IPCC is een organisatie van de Verenigde Naties. Elke zes jaar brengt het IPCC een serie rapporten uit over de stand van zaken op het gebied van klimaatverandering. Alle landen van de VN werken daarin samen. Ook veel Nederlandse onderzoekers werken mee aan deze rapporten.

Uit het meest recente rapport van 2023 blijkt dat het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, steeds verder uit zicht raakt. Snelle actie is nodig. Als de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt, komen we op een kantelpunt. Na dit kantelpunt gaat de opwarming van de aarde niet meer geleidelijk, maar versterkt het zichzelf. 

Lees een heldere uitleg in het artikel over het IPCC rapport van de NOS.

Urgentie

Sommige inwoners vinden dat het huidige klimaatbeleid niet ambitieus genoeg is. Zij vinden dat de gemeente een voorloper moet zijn. Maar de gemeenteraad en de bestuurders werken namens alle inwoners. We houden, ook in klimaatbeleid, rekening met elkaars wensen.  Het dorp, dat zijn we samen.